НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

За историята на училището

 Училището ни се намира в центъра на град Нова Загора.  

          

За начало се приема  1921 година, когато е положен първия камък на първоначално училище “Отец Паисий”. Това става тържествено, в присъствието на Министъра на народната просвета - Стоян Омарчевски.

 

Редовни учебни занятия в сградата започват на 13 октомври 1923 година, година изпълнена с драматизъм и исторически събития за нашия град и район.

 

Учебната година започва с четири класови образования по интереси и четирима начални учители. Учебната сграда е на един етаж.

 

През 1964 година училището се надстроява, а през 1980 година се построяват и допълнителни постройки в двора на училището, за да се поберат близо 400 - те ученици и осигурят условия за постигането на целодневна организация на учебния процес. През 1988 година се открива ново начално училище в града и част от учениците се пренасочват към него. В училище “Паисий Хилендарски” остават 114 деца, обучавани целодневно.

 

През периода 1974 - 1986 година, училището е било базово за района и е работили в сътрудничество с Института за преквалификация на педагогически кадри - гр.Стара Загора и Окръжна дирекция за народна просвета - гр. Сливен.

 

Добрите традиции за качествено обучение са наследени и днес можем да кажем, че  педагогическата колегия е с ядро от професионалисти с висока научна и професионална подготовка: общопедагогическа и методическа. В голямата си част учителите са носители на професионално-квалификационни степени, автори на публикации и ежегодни участници в Национални срещи за добри педагогически практики.

 

Вниманието ни е насочено към създаване на оптимална управленска и учебна среда, в която си дават среща поколенията.

 

Непрекъснато обновяващата се материално техническа база създава условия за постигане на желана от родителите и децата среда за учебен труд.Тя е обнове