НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Логопед

В училището е постигнат единственияв общинската училищна мрежа логопедичен център за обучение на деца с езиково-говорни пропуски. Той се обслужва от специалист, който следва професионалната си натовареност всеки ден.


Всички деца и ученици с езиково-говорни проблеми имат достъп до логопедичната услуга, като родителите не заплащат затова.КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ


В естествена,училищна среда е разкрит и кабинет за работа с деца със специални образователни потребности. В него също работи специалист по утвърден държавен стандарт и норматив. Работното му време е съобразен с пребиваването на децата и учениците в училище.