НУ Св. Паисий Хилендарски
Начално училище град Нова Загора

Прием на ученици за учебната 2023/2024 година

Прием на ученици за учебната 2024/2025 година

 • И през следващата учебна година вниманието ни ще бъде насочено към максимален прием на деца в училището за всички класове.
 • То разполага с класни стаи в достатъчност. Капацитета му е далеч над сегашната пълняемост. Класните стаи са обзаведени с нови мебели. Работим по съвременни технологии.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 • Богата материално - техническа база.
 • Амбициозен педагогически колектив - симбиоза от опит и темперамент.
 • Стабилен Обществен съвет и Училищно настоятелство.
 • Полудневна подготвителна група, където децата ще открият знания, които гарантират готовността им за І клас.
 • Общообразователни паралелки с повече часови по ФУЧ и ЗИЧ, по избор.
 • Компютърно обучение.
 • Ранно чуждоезиково обучение по  английски език.
 • Участие на децата в разработването на международни проекти, вокална група, спорт, съхраняване и запазване на българските национални традиции.
 • Следобедни занимания– подготовка на уроци, извънкласни дейности до 17.00 часа.
 • Осигурен топъл обяд и безплатна закуска.
 • Училищни програми „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
 • Организиран транспорт.
 • Училище за родители и консултации по желание на децата и родителите.
 • Максимален достъп за деца с увреждания и деца със специални образователни потребности.
 • За удобство на деца и родители, учебния процес започва в 8.30 часа.
 • Възможности за участие в програми с чужди партньорства.
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Училището е с физическа охрана, видеонаблюдение и СОТ охрана.
 • Документи по образец, предоставен от училището, се приемат всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в училището.
 • Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:

  1. Приема заявления за прием в І клас по следния график:
   • Приемане на заявления: от 24.04. до 31.05.2024 г.
   • Класиране на учениците: 04.06.2024 г.;
   • Обявяване на списъците с приетите ученици: 05.06.2024 г. до 17 часа;
   • Записване на ученици в първи клас оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 06.06.2024 г. – 10.06.2024 г.
   • Обявяване на свободните места след първо класиране: 12.06.2024 г до 17 часа.
   • Попълване на свободните места: до 15.09.2024   г.

   

 • Всички ученици, които са подали заявления за I клас за учебната 2024/2025 г. са класирани