НУ Св. Паисий Хилендарски

Начално училище град Нова Загора

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В НУ СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕДАРСКИ

ГР. НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

 

1.Присъствените учебни занятия през учебната 2022-2023 година в условията на COVID- 19 се възобновяват при максимално ограничаване на контактите между учениците от различни паралелки,  осигуряване на нужната дистанция в класна стая и максимално ограничаване на физическите контакти между учениците и учителя в класната стая в съответствие с насоките, изготвени от МОН и МЗ.

 

 1. При необходимост обучителният процес се провежда в електронна среда. Родителите осигуряват необходимите технически средства за осъществяване на електронно обучение, подпомагат учениците и сътрудничат на учителя за постигане на максимален ефект от този вид обучение.

 

 1. При преминаване в електронна среда, обучението се извършва по предварително утвърдено алтернативно седмично разписание.

 

 1. На всички ученици и учители са предоставени индивидуални кодове за работа в платформата Microsoft Teams по време на дистанционна форма на обучение.

 

 1. По време на електронно обучение, се приема асинхронна форма.

 

 1. При желание от родител, детето му да се обучава в електронна, а не в присъствена форма, задължително трябва да представи медицински документ, обосноваващ този избор.

 

 

 1. С цел ограничаване на контактите и струпване на учениците от различни паралелки, се въвежда различен график на учебното време, целящ обособяването на отделни блокове ( I и II клас, III и IV клас) , одобрен на ПС и съобразен с изискванията на МЗ. Създадена е комисия, която осъществява медицински филтър и проследява спазването на всички изисквания. Комисията включва: главен дежурен учител, медицинското лице, директора и образователния медиатор.

 

 1. Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

 

 1. Родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети се провеждат в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение или в двора на училището, при спазване на правилата на МЗ

 

 1. Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

 

 1. Задължително носене на дезинфектант и защитна маска / 2 броя /, осигурена от родителя, която се слага в общите закрити части на учебната сграда. В случай, че ученикът няма маска за деня, училището осигурява такава.

 

 1. Забранява се носенето на ненужни предмети, освен необходимите учебници, ученически пособия и помагала. Забранява се и размяната на същите от учениците.

 

 1. 14. Засилена лична хигиена чрез създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне – еднократно употребените кърпички се изхвърлят в кош за отпадъци. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. При използване на салфетка или мокра кърпичка, същата да се изхвърли веднага на обозначените за тази цел места.

 

 1. С цел повишаване на дисциплината и отговорността по време на епидемичната обстановка, в коридорите са поставени стрелки, указващи потоците на движение на учениците; на видни места в класните стаи и общите помещения в сградата на училището, поставени са информационни табели, свързани с безопасното поведение по време на COVID епидемията.

 

 1. Учениците да избягват докосване на лицето с ръце, особено в областта на носа, очите и устата, а така също и докосване на предмети в класната стая и в останалите помещения.

 

 1. При качване, слизане от автобуса и по време на пътуване се забранява струпване на ученици и се спазва задължителна дистанция.В автобуса учениците задължително носят маски.

 

 1. Посрещането на учениците се извършва от дежурните учители, които следят за спазването на правилата и движението на потоците в общите помещения.

 

 1. Изпращането на учениците се извършва от учителят, който последно е провел учебен час с класа или от учителят в ГЦДО.

 

 1. Учителите носят лични предпазни средства – маски, шлемове, ръкавици,в общите части и рисковите места в сградата на училището.

 

 1. При влизане и излизане от сградата на училището, се забранява струпване на ученици и се спазва задължителна дистанция.

 

 1. Класните стаи ще се проветряват във всеки подходящ момент.

 

 1. Храненето на учениците ще се осъществява в класните стаи, след предварителна дезинфекция. Храната ще бъде осигурена от кетъринг фирма.

 

 1. Забранява се споделянето на храни, напитки, учебници, учебни помагала, ученически пособия и защитни маски.

 

 1. Движението на учениците през междучасията и в часовете за отдих се осъществява задължително на потоци по указани знаци.

 

 1. Ограничава се влизането на външни лица в двора на училището.

 

 1. Забранява се влизането в сградата на училището на външни лица. Забранява се влизането в сградата на училището на ученици, родители и лица с грипоподобни симптоми.

 

 1. В случай на наличие на грипоподобни симптоми на ученика, родителят не допуска присъствие на детето в училище и във възможно най-кратък срок осъществява консултация със семейния лекар, РЗИ и уведомява училищните власти.

 

 1. В случай на COVID- 19 или при съмнение, ученикът с грипоподобни симптоми, ще бъде изолиран в медицинския кабинет и трябва да бъде взет във възможно най-кратък срок от родителя, който задължително осъществява консултация със семейния лекар и РЗИ. Родителите са длъжни да спазват всички мерки за безопасното му извеждане от училище.

 

 1. 30. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 1. В случай на положителен резултат за COVID- 19 по метода PCR на ученик, родителят е длъжен да информира директора на училището. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина.

 

 1. При поява на симптоми при член от семейството, уведомяват РЗИ, личните лекари и училищните власти, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

 

 1. С цел предпазване от заразяване, родителите осъществяват контрол по отношение контактите на децата извън училище и спазване на личната хигиена.

 

 1. Учениците минават през медицински филтър и при наличие на съмнение или случай на COVID- 19, ученикът се изолира в отделно помещение – медицински кабинет.

 

 1. Медицински филтър ще се извършва ежедневно от медицинското лице или класния ръководител. За целта ще се използва безконтактен термометър, съобразно изискванията на МЗ.

 

 1. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

 

 1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката или на начален учител, или в случай на непредвидени обстоятелства за населеното място, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

 

 1. На всички ученици и техните родители е проведен инструктаж за безопасно поведение в условията на извънредна епидемична обстановка.

 

 1. Създадени са групи за бърза комуникация чрез мобилни приложения на директор и учители; директор и ученици; учител и ученици.

 

 1. Минимално поставяне на табла и украси в класната стая с цел ограничаване възможностите за контакт между учениците чрез предметите.

 

 1. При необходимост се оказва психологическа подкрепа на учениците с цел намаляване последиците от възникналата ситуация.

 

 1. Ежеседмично предоставяне на родителите на достоверна информация за действителната обстановка по отношение на COVID пандемията.

 

 1. Отбелязване на рисковите места в училище за разпространение на заболяването, като тоалетни, учителска стая, общи части в сградата.

 

 1. Дезинфекция на дръжките на вратите на класните стаи, на тоалетните и крановете на чешмите от помощния персонал след всяко междучасие.

Дезинфекция на класните стаи ежедневно и двукратно- влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки.

Дезинфекция на компютърния кабинет, след всяко занятие.

 

 

 1. Дезинфекция на класната стаята/маси, столове, дръжки на врати/ :

- преди започване на хранене на група;

 

 1. Осъществяване на ежедневен контрол на помощния персонал по отношение спазване механизма за действие по време на епидемичната обстановка от медицинското лице, ЗАТС и директор.

 

 1. Използване на дезинфектанти , почистващи препарати и биоциди, одобрени от РЗИ.

 

 1. Изхвърляне на отпадъците от хигиенистите да се извършва задължително след всяко междучасие.

 

 1. Информиране на персонала в училището с техническия фиш на използваните средства за дезинфекция.

 

50.Осигуряване на индивидуално място на всеки ученик в класната стая, при спазена максимално възможна дистанция, с цел ограничаване на контактите между учениците.

 

 1. Провеждане на инструктаж на учениците в началото и в края на учебните занятия във връзка с правилата за безопасно поведение по време на епидемичната обстановка.

 

 1. Инструктаж на учителите и помощния персонал за безопасно поведение по време на епидемичната обстановка и механизъм на действие при грипоподобни симптоми или съмнение за COVID – 19 на лице в училище.

 

 1. Задължително носене на защитна маска , осигурена от родителя, която се слага при пътуване с училищния автобус. Училищният автобус подлежи на дезинфекция преди и след всеки курс. Дезинфекцията се извършва от шофьора на автобуса.

 

 1. Информиране на учителите и помощния персонал за телефон и имена на лица за контакт с представители на РЗИ при съмнение за COVID.

 

 

 

 

Прием на ученици
Проекти
Документи
Делигиран бюджет